Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

Ако вече сте регистрирани, моля влезте от тук:

Адрес за доставка
Ако адреса на доставка е различен от адреса за плащане, моля въведете го тук
Добавяне/Промяна адрес за доставка
Име Кат. номер Количество / Обнови Отстъпка Обща сума
 
Резултат за цената на продукта
Не е избран начин за доставка
Избери начин за доставка
 
Обща сума:
€ 0,00
Бележки и специалните искания

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в онлайн магазин www.motto-engineering.com.

 

С използването на онлайн магазин www.motto-engineering.com. Вие приемате и сте съгласни с тези условия.

 

Този документ съдържа Общите условия, според които www.motto-engineering.com предоставя продукти на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет www.motto-engineering.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.motto-engineering.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

 

При зареждането, на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в тях, както и в другите страници на www.motto-engineering.com или чрез ползването или заплащането на продукти или услуги предлагани от него ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

Потребителите се идентифицират с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия и се извършва чрез съхранените на IP-адрес на потребител в лог-файловете на сървъра www.motto-engineering.com, както и друга информация.

 

Правила за използване на сайта

www.motto-engineering.com, като собственик на МАГАЗИНА ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и да се съобразявате с всички права и съответните означения. Не се разрешава материалите от МАГАЗИНА да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават, за каквато и да обществена или търговска цел без съгласието на собственика. Употребата на публикуваните в МАГАЗИНА материали в други сайтове без съгласието на собственика е забранена. Предоставяната услуга от МАГАЗИНА е валидна за Република България.

 

Права и отговорности на страните

www.motto-engineering.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

 

Част от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти.

 

Ограничение на отговорността

МАГАЗИНЪТ, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства, за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на МАГАЗИНА. В случай, че в следствие на използването на МАГАЗИНА, или продукти от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

С цел закупуването на продукти Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Понякога ние използваме изпратената от Вас информация, за да може да получим необходимите данни за изпълнение на Вашата заявка за продукти или услуги.

 

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

 

Хипер-връзките от МАГАЗИНА към интернет сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство и/или с рекламна цел. Ако използвате тези хипер-връзки, www.motto-engineering.com не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, ПОТРЕБИТЕЛЯ прави това изцяло на своя отговорност.

 

Условия за доставка

За да направи поръчка, заявителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места.

 

Доставката ще бъде извършена от куриер в посочения от подателя час на доставка. Ако това се окаже невъзможно представител на МАГАЗИНА ще се свърже с подателя за уточняване на друг ден и час за доставка.

 

Мотто Инженеринг ЕООД има договорени отношения с куриерска фирма Econt Express за разнос на поръчки в цяла България. Клиентите на Мотто Инженеринг ЕООД получават пратките си до 2 /два/ работни дни за всички населени места в България без изключение!

 

При използване на куриерските услуги на фирма Econt Express, заявителя ползва 20% отстъпка от цената за доставка на продукта.

 

Куриерска фирма Econt Express доставя пратките на посочените адреси на клиентите на Мотто Инженеринг ЕООД всеки работен ден, поръчки направени в почивните дни се обработват първия работен ден.

 

Приемане на поръчки

Всички поръчки, които подавате към www.motto-engineering.com се обработват автоматично от Системата и се считат за приети, с получаване на email съобщение на адреса, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил в регистрационната си форма.

 

Промяна на цени на стоки

www.motto-engineering.com има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен да възстанови сумите платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато има такива.

 

www.motto-engineering.com може да променя Общите Условия по всяко време без предупреждение към регистрираните потребители и посетители в портала. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

 

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП  www.motto-engineering.com Ви предоставя следната информация:

 

1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

 

2. Цената на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.

 

3. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Те са описани отделно в поръчката и се начисляват към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

 

4. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

 

Отказ от поръчани продукти

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 7 работни дни от получаването им в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в МАГАЗИНА начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на МАГАЗИНА. Платената сума се възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ според начина на плащане с изключение на транспортните разходи.

 

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, МАГАЗИНЪТ се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ.

 

При несъответствие на получените продукти с поръчаните МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

При липса на поръчни продукти от ПОТРЕБИТЕЛЯ МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже да замени продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява заплатената сума.

 

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

 

 

GENERAL TERMS 

Please read carefully the described below conditions before using the information in the online store www.motto-engineering.com.

By using the online store www.motto-engineering.com. You acknowledge and agree with these conditions.

This document contains the general terms under which www.motto-engineering.com provides products to consumers through the online store at the Internet www.motto-engineering.com, hereinafter referred to as a STORE. Anyone using the internet address www.motto-engineering.com through a technical device will hereinafter be referred as an USER.

By loading any page of the store with embedded hyperlinks, as also other pages of www.motto-engineering.com or by using or paying for the offered products or services, the USER fully agrees, accepts and undertakes to comply with these Terms.

 

USERS are identified in order to determine the statement of acceptance of the Terms which is being performed by storing the IP- address of the USER in the log files on the server www.motto-engineering.com, as also other information.

 

Terms of Website Usage

www.motto-engineering.com, as the STORE owner, entitles You to load and view all published materials only for personal non-commercial use. It is necessary to observe and comply with all rights and relevant indications. It is forbidden materials available from the STORE to be changed in any way, publically distributed, copied or distributed for any public or commercial purpose without the consent of the owner. The use of published STORE materials on other sites without the consent of the owner is prohibited. Service provided by the store is valid for the Republic of Bulgaria.

 

Rights and responsibilities of the parties

www.motto-engineering.com has the right at any time and without notice, to make changes in published products, services and prices.

 

Some of the information published on this site may refer to products that are not available and are not currently available. For further information you can contact us at the contact information.

 

Limitation of Responsibility

STORE, its suppliers or third parties will not be responsible under any circumstances for any damages including, but not limited to damages related to loss of profits, loss of information or other damages arising from the use of the site, inability to use the site or the results from using the STORE. In case when due to the use of the STORE or products from the STORE any damage occurs, the USER takes full responsibility and covers all costs associated with the removal of such damage.

In order to buy the products the USER submits personal information. This information is under the protection of the Personal Data Protection Act. The STORE uses personal information in order to improve the services which we offer. Sometimes the STORE uses the USER’s information in order to obtain the necessary data to fulfill the USER’s request for products or services.

Sent from the USER information is NOT BEING PROVIDED TO THIRD PARTIES.

Hyperlinks from the STORE to web sites owned by third parties are provided only for USER’s convenience and / or advertising purposes. If the USER uses these hyperlinks, www.motto-engineering.com takes no responsibility for them or their content. By visiting some of these sites, the USER does so entirely at his own risk.

 

Terms of delivery

To place an order, the USER must complete the necessary data to the specified locations.

Delivery will be made by the courier in the specified by the USER time of delivery. If this proves impossible a STORE representative will contact the USER to specify another date and time for delivery.

Motto Engineering Ltd has a contractual relationship with a courier company Econt Express for orders over Bulgaria. Customers of Motto Engineering receive their shipments in 2 / two / days for all destinations in Bulgaria, without exception !

 

When using the services of Econt Express, the USER receives 20% discount from the delivery price.

Econt Express courier delivers the packages at the addresses of Motto Engineering’s customers every working day, orders placed on weekends are processed  on the first working day.

Acceptance of orders

All orders that USERS place to www.motto-engineering.com are automatically processed and shall be considered confirmed by receiving an email message to the address that the USER has specified in the registration form.

 

Changing the prices of goods

www.motto-engineering.com has the right to change prices at any time without prior notice due to consumers. The user is obliged to pay the price that was current at the time of giving the order. If there are any clerical errors in the publication of information, the STORE has the right to refuse performance of the contract without any compensation to the USER, except to recover the amounts paid by the USER, if any have been made.

www.motto-engineering.com may change the General Terms at any time without notice to registered USERS and visitors to the portal. The USER has the responsibility to periodically visit the page with Terms to become familiar with any changes.

 

Rights and obligations according to the Consumer Protection Act.

According to the CPA www.motto-engineering.com provides you with the following information:

1. The main characteristics of the products described in the website for the product concerned.

2. The price of goods is given on the page for the product concerned.

3. The shipping cost for delivery, are not included in the price of goods. They are described separately in the order and charged when determining the final price to pay.

4. There is no additional cost charged for using communicational tools which are provided by the STORE.

Disclaiming ordered products

The USER is entitled to withdraw from the ordered products within 7 days of receipt if they are not used, there is no violation of the integrity of their packaging, they are in the form they were received and the under conditions in Article 55 ( paragraph 0.1 ) of the CPA . This can be done on the specified STORE contacts. Transport costs in this case are borne by the consumer and paid to the courier in the moment of transportation back to the STORE. The paid amount shall be refunded to the user, based on the method of payment excluding shipping costs.

In case of finding a defective product in 24 hours after the delivery and intact commercial appearance of the product and packaging, the store is committed to replace the product with a new one under the warranty conditions of the manufacturer or to reimburse the consumer with the price of the goods under Article 55 of the CPA, considered from the date where the consumer exercises his right of withdrawal.

For non-compliance of the ordered and the obtained products, the STORE replaces the products for its own expense without additional charge to the customer.

In the case of non-availability of products ordered by the USER, the STORE may offer an alternative product of the same value. If the user refuses to replace products the STORE recovers the paid amount.

In case of infringements in the appearance of the goods occurred during transportation, the USER must contact the courier for a damaged shipment protocol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към касата
MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ