Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

ЧЛЕНСТВАТА НА МОТТО ИНЖЕНЕРИНГ В БРАНШОВИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Активното членство в браншови организации ни дава възможност да сме постоянно в крак с тенденциите в нашия отрасъл.

 

БЪЛГАРСКА ФОТОВОЛТАИЧНА АСОЦИАЦИЯ (БФА)

 

Българска Фотоволтаична Асоциация

 

В асоциацията членуват фирми от соларния бранш - от производители на енергия и оборудване до изпълнители на проекти и инвестиционни посредници. Членството в БФА ни позволява, както да поддържаме широка партньорска мрежа, така и да участваме активно във формирането на целите и предложенията за развитие на бранша. Повече за БФА...

 

 

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ)

Лого на Камарата на строителите в България

 

Мотто Инженеринг е пълноправен член на камарата, което ни дава право да изграждаме енергийни обекти 3-та категория, което ни дава право да изграждаме електроцентрали с мощност до 25 МW, и СМР - 5-та категория на територията на страната. Повече за КСБ...

 

 

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП)

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

 

Инженерите на Мотто Инженеринг са членове на КИИП. Това е национална организация на инженерите в инвестиционното проектиране. Повече за КИИП...

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН)

 

Държавна агенция за Метрологичен и Технически Надзор

 

От Май 2013г.  Мотто Инженеринг е регистрирана в Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Наздзор. Това дава право на фирмата да извършва монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 24, т. 1 и 2 от ЗЕВИ, а имено системи до 200 kWp. Повече за ДАМТН...

 

MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ